សេរីភាព​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ពេញបរិបូរណ៍ មិន​ដូច​ការលើកឡើង របស់​មជ្ឈដ្ឋាន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ – CEN