​កុំឲ្យ​ធ្វើ​ការចែកចាយ បង្ហោះ​រូបភាព និង​ខ្លឹមសារ​ក្លែងក្លាយ ប៉ះពាល់​ដល់​ក្រុមគ្រួសារ​អគ្គស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ អាច​ប្រឈម​នឹង​ផ្លូវ​ច្បាប់​ – CEN