បាក់ស្រុត​ផ្លូវ​កៅស៊ូ ចូល​កង់ បី​ឥណ្ឌា នៅ​ស្តុប​ពេទ្យ​ចិន មុខ​ក្រុមហ៊ុន OMC – CEN