ការបោះឆ្នោត ថ្ងៃ​២៩​កក្កដា​២០១៨ នឹង​គ្មាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ តែ​បណ្តា​គណបក្សនយោបាយ ដទៃទៀត ពិតជា​មានឱកាស​ – CEN