លោក Donald Trump ប្តូរ​ចិត្ត​ឈប់​បំបែក​ក្មេង​អន្តោប្រវេសន៍​ពី​ឪពុកម្តាយ​ – CEN