ផ្សព្វផ្សាយ ការដាក់ឱ្យ ប្រើប្រាស់ ផែនការមេ​លើក​ទី​២ ស្តីពី​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៨-២០២២ – CEN