ក្រូចថ្លុង ក្រូចឆ្មារ ជាមួយ​តាំងអោ ផ្សំគ្នា​ក្លាយជា​ឱសថ​ដ៏​សក្តិ​សិទ្ធ​ព្យាបាល​ជំងឺ​បន្លារ​ឆ្អឹងខ្នង​ជា​ដាច់​មិន​លើស​ពី​១​ខែ – CEN