មាន​ចម្ងល់​ថា​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ មាន​មន្ត្រី​ខ្លះ​គ្រប់​អាយុ​ចូល​និវត្តន៍​ប៉ុន្តែ​អាច​បន្ត​ការងារ​ធម្មតា​តាម​ជំនាញ​រៀងៗ​ខ្លួន​..? – CEN