លោក​ស៊ុន ចាន់ថុល​៖ អ្នកបញ្ជា​យានយន្ត​ត្រូវ​មាន​ប័ណ្ណបើកបរ ទាំង​អ្នក​មាន​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ និង​បរទេស​ – CEN