គ​.​ជ​.​ប ផ្ញើ​សារ​ទៅ​ទូរស័ព្ទ​ជាង ៥​លាន​គ្រឿង ដើម្បី​ពន្យល់ អំពី​ការបោះឆ្នោត​ – CEN