បុគ្គលិក​នៅ​ឧទ្យាន​សត្វ​សមុទ្រ​ម្នាក់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ដោយសារ​រត់ពន្ធ​លិង្គ​សត្វ​ផេង​ឃ្វីន​ – CEN