កម្មវិធី​ប្រកួត World Cup ថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ – CEN