ក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ឪពុក​ចំពោះ​កូនស្រី មុនពេល​នាង​រៀប​ការធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកណាៗ ក៏​… រំភើបចិត្ត​ដែរ ! – CEN