វៀតណាម​កំ​ពុងរងទឹក​ជំនន់​បាក់​ដី​នៅ​តំន់​ខាងជើង​ប្រទេស ​ព្រោះ​ទឹកផភ្លៀង​ធ្លាក់​ជាប់​គ្នា​ប៉ុន្មា​ន​ថ្ងៃ​មកនេះ​ (មានវីដេអូ) – CEN