ដឹង​មូលហេតុ​ហើយ​ថា ហេតុ​អ្វី​ស្ត្រី​ភាគច្រើន​រស់នៅ​បាន​យូរ​ជាង​បុរស​ – CEN