សមាមាត្រ​គាំទ្រ​នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​ជប៉ុន​កើនឡើង​ – CEN