ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី​ថៃ​បង្ហើប​អំពី​កាលបរិច្ឆេទ​ថ្មី​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​សកល​ – CEN