​តំណាង​អង្គការសហប្រជាជាតិ ជំរុញ​ឱ្យ​កម្ពុជា​ពង្រឹង​ថែម​ទៀត​ការការពារ និង​អភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ ការគ្រប់គ្រង​លើ​ផលិតផល​ប្លា​ស្ទិក​ – CEN