​មឹក​ដ៏​ធំ​ធ្វើការ “​ប្រមាញ់​”​អ្នក​មុជទឹក​នៅ​បាតសមុទ្រ ប្រសិន​គ្មាន​គ្នា​ទៅ​ជាមួយ​នោះ​ប្រហែលជា​… – CEN