សម្លាប់​ច្រឡំ​មនុស្ស ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋជន​តាម​ដងផ្លូវ​និយាយ​ពាក្យ “​សុំទោស​” – CEN