នៅ​ខាងក្រោយ​សាច់រឿង អ្នក​កំដរ​កូនក្រមុំ​ប្លន់​យក​កូន​កម្លោះ​នៅមុន​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ចាប់ផ្តើម​ – CEN