ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ខេត្ត​កំពង់ចាម ពុំ​មាន​សភា​ការណ៍​អ្វីកើតឡើង ខណៈ​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​កើតឡើង​ចំនួន​៩​លើក​ – CEN