​ក្មេងប្រុស​ម្នាក់ ដែល​ត្រូវ​ចិញ្ជឹម​បីបាច់​ដោយ​សត្វកង​គូ​រូ ត្រូវ​គេ​រកឃើញ​ក្នុងប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ – CEN