បុរស​ដែល​ប្រដាប់​ភេទ​ខ្សោយ​គប្បី​ចងចាំ គឺ​ផ្សំ​ជំនួយ​ពី​ខ្ញី​ – CEN