ផឹកស្រា ស អស់​ ៤​ ពែង​ លី​កាំបិត​ខ្វែវ​ទៅ​កាប់​ដល់ផ្ទះ​ត្រូវ​សមត្តកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ – CEN