ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល សម្រាប់​ការងារ​ពង្រីក​ផ្លូវ និង​ដំឡើង​បរិក្ខា​ថ្មី​ – CEN