លោក Prayut៖ «​ជននិរទេស​ខ្លួន​នៅក្រៅ​ប្រទេស គួរ​វិល​ចូល​ស្រុក ដើម្បី​តតាំង​នឹង​ផ្លូវច្បាប់ ប្រសិន​តាំង​ខ្លួនឯង​គ្មាន​កំហុស​» – CEN