ហាម​ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​ការដាក់​ប្រព័ន្ធ​លូ​ផ្លូវ​លេខ​១៩៦២​នេះ ដាច់​ខាត់​មិនត្រូវ​យកលុយ​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជា​ថ្នូរ​នៃ​ការភ្ជាប់​បណ្តាញ​លូ​ឡើយ​ – CEN