មហារីក​សុដន់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ចំពោះ​ស្ដ្រី​ស្បែក​ខ្មៅ​ជាង​ស្ដ្រី​ស្បែកស​ – CEN