អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ចំណាត់​ថ្នាក់​សំណង់ និង​គោលដៅ ដែល​តម្រូវឲ្យ​មាន​ប្លង់​ប្រព័ន្ធ​បង្ការ និង​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ – CEN