នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៩ ខែមិថុនា ធ្វើការ​ពង្វាង​ចរាច​រណ៍ ចេញ​-​ចូល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ត្រង់​រង្វង់​មូល​ចោមចៅ​ – CEN