ព្រឹត្តិ​បត្រ​ព័ត៌​មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹក​ជំនន់ សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN