យល់ដឹង​ពី​ជំនឿ​នៃ​ការ​ដាក់​តាំង​រូប​គីង្គក់​ពាំ​កាក់ ក្នុង​គេហដ្ឋាន​ – CEN