​កម្មវិធី​ប្រកួត World Cup 2018 ថ្ងៃទី​២៨ និង ២៩ មិថុនា​ – CEN