ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​ច្បាប់ ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​សន្ដិសុខ​ឯកជន ដែល​គ្មាន​ច្បាប់​ពី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ – CEN