សម្តេចតេជោ ៖ មិនដឹងថាលន់ នល់ យកលុយអាមេរិក មកធ្វើអីនៅកម្ពុជា ក្នុងពេលដែលសម្តេច នៅក្មេងៗនៅឡើយ – CEN