រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់​គោលនយោបាយ ដោះស្រាយ​បញ្ហា ជូន​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​បាន​តាំង​ទីលំនៅ​តាម​មាត់ច្រាំង​ប្រឡាយ​ – CEN