អ្នក​ធ្វើ​អនាម័យ​ម្នាក់ សម្រក់​ទឹកភ្នែក​ពេល​ទទួលបាន​កាដូ​ដែល​ពុំ​នឹក​ស្មាន​ដល់​ – CEN