ជនជាតិ​នៅ​មណ្ឌលគិរី ចោះត្រចៀក​សម្គាល់ “​អ្នក​ជា​” – CEN