ធនាគារជាតិ ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​តាម​ផ្លូវច្បាប់ ទៅ​លើ​ក្រុមហ៊ុន ឬ​អ្នក​ផ្ដល់​កម្ចី​ខុសច្បាប់ ចំនួន​៥ ដែល​កំពុង​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ដល់​កម្ចី ដោយ​មិនមាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN