​ដាក់​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធឌីជីថលផ្សារភ្ជាប់នឹងសាលារៀន Wi-Fi នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន​សែន ទួល​ខ្ពស់ – CEN