ព្រឺក្បាលណាស់​! ពេល​ដឹងថា ល្អាងភ្នំ Tham Laung នេះ​ធ្លាប់មាន​អ្នក​បាត់​ខ្លួន​រហូតដល់​ទៅ​៣​ខែ តែពុំស្លាប់!! – CEN