ក្រមា​វែង​ជាងគេ​នៅលើ​ពិភពលោក​របស់​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​ប្រកាស​ជា​WORLD GUINESS RECORD – CEN