​បទបញ្ជា​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ប្រេងសាំង ចាប់ផ្តើម​អនុវត្តន៍​ថ្ងៃទី​១​កក្កដា​ – CEN