រៀបចំ​បន្ទប់​ធ្វើការ​បែបនេះ​ទើប​មាន​ហុងស៊ុយ​ល្អ​ – CEN