ខេ​ម កំពុង​ឡើង​កូដ ប៉ុន្តែ​បែរជា​អវត្តមាន​បុគ្គល​សំខាន់​ក្នុង​ជីវិត​ម្នាក់ ដឹង​ហើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹកភ្នែក​អាណិត​លោក – CEN