ក្រុម​សង្គ្រោះ​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃនេះ​មកដល់​ចំណុច​ឧបសគ្គ​មួយ​សល់​តែ ៥០០ ម៉ែត្រ​ទៀត ដល់ “Pattaya Beach” ដែល​គេ​ជឿថា​ជា​បន្ទប់​… – CEN