ឡាវ​អនុញ្ញាតឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​ឡាវ​វិនិយោគ​គ្រោងការណ៍​តម្លៃ​៩០០០​លាន​ដុល្លារ​ជាប់​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ – CEN