ពិធី​អភិសេកព្រះ​នាង​ល​ក្ម្សី​នៅ​សម័យ​នគរ​ភ្នំ​ – CEN