ត្រឹម ៣​សប្តាហ៍ ឲ្យតែ​អ្នក​ព្យាយាម​ពិសារ​គ្រាប់​ដែល​គេ​និយម​គ្រវាត់ចោល​នេះ ជំងឺ​ក្រពះ​នឹង​លែង​ធ្វើទុក​ – CEN